PODPORA

 

Spínání zátěže bezpotenciálovými výstupy
Linka DOMINOR - DN BUS
Linka RS422 / RS485
Pokyny pro instalaci
Tabulka jiných obchodních označení a odvozených typů
Rejstřík pojmů
USB drivery
Registrace produktů

 

 

    Spínání zátěže bezpotenciálovými výstupy

Bezpotenciálové výstupy v systému DOMINUS MILLENNIUM na kartách a modulech umožňují spínat zátěž do proudové hodnoty uvedené v popisu u každého modulu. Spínáme-li však zátěž induktivního charakteru (např. další relé, elektrický zámek,stykač,...) nebo kapacitního charakteru (např. některé sirény,.ss napájená elektronická zařízení...) mohou nastat komplikace - rušení činnosti modulů a ústředny, slepování výstupních kontaktů. Proudy tekoucí přes kontakty jsou někdy podstatně větší než je odběr zátěže v ustáleném stavu. Povolený maximální proud kontakty uvedený v popisu modulů však nesmí být překročen ani při sepnutí nebo rozepnutí.

Spínání induktivní zátěže

Jedním z nejnebezpečnějších druhů rušení, vážně ohrožujícího spolehlivou činnost elektronických zařízení a systémů, je impulsní a kvaziimpulsní rušení vznikající v důsledku přechodových dějů při vypínání zatíženého elektrického obvodu. Toto rušení se šíří po napájecích a signálových vedeních do okolí. Projevuje se jako dočasné selhání různých funkcí elektronických aplikací, v horším případě i destrukcí jejich obvodů. Často jsou příčinou „nevysvětlitelných“ poruch. Přechodové jevy doprovázející vypínání zátěže induktivního charakteru mohou mít za následek jak poškození spínacího kontaktu, tak i vf rušení impulsního charakteru, které se prostřednictvím galvanických, indukčních a kapacitních vazeb šíří systémem. Proto omezování přepětí vznikající při činnosti relé, elektrických zámků a stykačů slouží k dosažení dvou cílů

 • snížení úrovně rušivých napětí, proudů a tím polí

 • zvýšení životnosti kontaktů

Z hlediska omezení rušení lze lepších výsledků dosáhnout tehdy, když je útlumový člen umístěn co nejblíže zdroji rušení ,tj. u indukční zátěže. Připojení útlumového členu k zátěži poskytne dostatečnou ochranu i kontaktům. Čím rychlejší je rozpínací děj, tím vyšší je úroveň rušení. Proto je někdy výhodné zpomalit rozpínání kontaktu ochranným RC členem.

Ochrana při spínání obvodu se stejnosměrným napájením:

Nejjednodušší ochranou je připojení ochranné diody paralelně k zátěži. Závěrné napětí diody musí být větší než napájecí napětí obvodu, maximální propustný proud diody musí být větší než proud který teče při sepnutí zátěží (cívkou).

 

 

Další možností je připojení RC členu paralelně ke spínacímu kontaktu, kde R = RL a C = L/RL2 .

 

Ochrana při spínání obvodu se střídavým napájením:

Připojení dvou zenerových diod nebo transilu. Zemerovo napětí diod nebo mezní napětí transilu musí být větší než střídavé napětí v obvodu a proudovou zatížitelnost větší než maximální proud zátěže.

 

Připojení varistoru paralelně k zátěži. Varistor musí vyhovovat podmínce 2 < Umax/Uj < 4 (Umax je napětí varistoru, Uj je napájecí napětí obvodu). Výkon varistoru Pv = 0´,002..0,09Pz (výkon zátěže)

 

Spínání kapacitní zátěže

Při sepnutí zátěže kapacitního charakteru může téci podstatně větší proud při další činnosti zařízení. Jde například o spínání zařízení s elektronikou v jehož napájecí části jsou elektrolytické kondenzátory s větší kapacitou. Po jejich nabití se napájecí proud sníží na zlomek počáteční hodnoty. Velký počáteční proud může vést ke slepení kontaktů spínacího relé a na přívodech od zdroje vznikne nežádoucí úbytek, který může rušit činnost ostatních zařízení na tento zdroj připojených. Proto je třeba buď omezit proud vhodným sériovým odporem, nebo vložit mezi výstup modulu a připojované zařízení relé s větším spínaným výkonem.

Napájení

Ústřednový zdroj ústředen Dominus Millennium je určen prioritně pro napájení linkových modulů. Je možné z něho napájet i čidla , buď ze samostatné sekce, nebo pokud nedojde k přetížení zdroje i společně ze sekce s linkovými moduly. Při spínání výše popisovaných zátěží v systému Dominus Millennium se doporučuje napájet tato zařízení ze samostatného zdroje se samostatně vedeným rozvodem napětí ( + i elektrické země). Pokud je možné nepoužívat ani samostatnou sekci ústřednového zdroje. Pokud je systém menšího rozsahu je lépe napájet tato zařízení přímo ze svorek baterie samostatnými přívody ( + i elektrické země)

 

    Linka DOMINOR® - DN BUS

Linka DOMINORâ (zkráceně DN-bus) je linka Single Twisted Pair RS485 se speciálním protokolem pro připojení:

Popis linky DN-BUS

 

Data z ústředny jsou přivedeny  na moduly párem vodičů A, B. Řídí přenos dat na lince DN-BUS, adresují jednotlivé moduly a umožňují řízení  jednotlivých modulů. Počet adresovatelných, mikrokontrolerem řízených modulů na jedné lince je 32. V době, kdy je uskutečňována komunikace s konkrétním modulem jsou jeho výstupy v aktivním stavu, ostatní moduly mají tyto výstupy v neaktivním stavu.

 

Komunikační protokol umožňuje připojit na linku DN-BUS linkový modul, ovládací panel, řadič snímače, řadiče systému Ladon, řadič tabla případně další vyvíjené moduly. Dále lze u všech modulů z ústředny automaticky detekovat přítomnost modulu na sběrnici, jeho typ a měnit přenosovou rychlost na sběrnici podle kvality přenosu.

Připojitelné moduly

Zásady instalace linky DN-BUS

Pro rozvody linky se doporučuje  používat kabely s rezervními vodiči, případně kabely se zesíleným vodičem pro elektrickou zem a kladný pól napájení. Případné rezervní vodiče připojte na elektrickou zem a kladný pól napájení tak, aby počet a síla vodičů byly stejné. Nikdy nezesilujte vodiče pro přenos dat.

Pro vedení linky se doporučuje použít stíněné kabely Twisted pair (TP) používané pro počítačové sítě RS485 nebo levnější typ kabelu FI-HT06. Orientační parametry kabelu  FI-HT06 při délce 1000m jsou uvedeny v následujícím schématu:

 

 

Přenos po tomto kabelu byl ověřován do délky 2000m. Při větších vzdálenostech (stovky metrů - dáno vzdáleností, počtem a spotřebou modulů) dochází k tak velkému úbytku na napájecích vodičích, že moduly nemají dostatečné napájecí napětí. Jestliže se vzdálené moduly napájejí ze zvláštních zdrojů umístěných v jejich blízkosti, přenos na tyto vzdálenost probíhá bez potíží. Příklady konfigurace linky jsou uvedeny na obrázcích.

 

Interní zakončovací odpory mají hodnotu Rt = 120W. Při přenosových rychlostech 9,6 - 19,2 kBd a případném větvení zakončení ztrácí smysl a jen snižuje úroveň signálu a tím i odolnost proti poruchám. Proto je vhodné použít zakončovací odpory jen u delších vedení nebo je možno použít větší externí zakončovací odpory až do 1000W.

Rozsáhlé instalace

Délky linek a vlastnosti použitých propojovacích kabelů určují přenosovou rychlost na linkách. Zvýšení dosahu linky je možné pomocí opakovače MO2, nebo pomocí převodníku na optický spoj.

V rozsáhlých sestavách se doporučuje oddělit rozvod napájení modulů a rozvod napájení čidel. U rozsáhlých objektů je nutno použít přídavných napájecích modulů MN1 nebo N4. Není-li možné instalovat přídavný zdroj v blízkosti modulů, resp. čidel, které napájí je vhodné vést napájecí napětí samostatným stíněným kabelem.

Propojovací vedení mezi ústřednou a linkovými moduly je možné uložit pod omítku nebo do elektroinstalačních trubek, příp. do lišt na stěnách. Přívodní vedení jsou do jednotlivých modulů přiváděny zadní stěnou, což předpokládá v případě použití lišt zhotovení drážky pro vedení pod modulem.

Při montáži je třeba maximálně prostorově oddělit propojovací vedení od síťových vodičů, nesmí být vedeny ve společných trubkách nebo lištách.

Propojení mechanických zemí a použití stíněných kabelů se doporučuje dodržet v celém systému. Sníží se tak možné ovlivnění systému elektromagnetickým rušením nebo elektrostatickou elektřinou. Je to zvláště důležité při použití radiového přenosu v blízkosti systému.

Stínění kabelů musí tvořit samostatné propojení pro každou linku. Při spojování dvou kabelů je snaha o co nejkratší nestíněné spoje, zvláště při zvýšené úrovni rušení a použití radiových přenosů. Stínění jsou spojena na zemnící liště v ústředně. Stínění nesouvisejících kabelů mimo ústřednu nepropojujeme. Tyto zásady ilustruje následující obrázek propojení stínění v instalační krabici.

 

Při použití doplňkových zdrojů se stínění propojuje na ochrannou zem PE elektrického rozvodu jen v ústředně,

 

nebo se stínění ve vhodném místě nepropojí a každý zdroj má připojen na PE určitý úsek stínění.

 

Elektrické země musí být v celém systému propojeny, + póly napájení od jednotlivých zdrojů nesmí být propojeny!

 

Upozornění:

Je třeba důsledně dodržovat propojování datových vodičů A - A, B - B. Dojde-li při propojování modulů k záměně vodičů A a B u některého modulu - modul se uvede do neprovozního stavu (resetu) a modul se při spuštění systému nepřihlásí.

 

    Linka RS422 / RS485

Rozhraní používá pro přenos dva vodiče smotané kolem sebe - twisted pair (TP). Jde o diferenciální napěťový přenos, kdy vodič A má proti vodiči B napětí -5V nebo +5V. Délka vedení může být minimálně 1200m. RS485 se používá pro komunikaci mezi více zařízeními na jedné lince a to ve dvou variantách:

 • Single Twisted Pair RS485 - všechna zařízení jsou připojena na jeden TP - ústředna řídí přenos dat (tj.působí na lince jako Master)

 

 • Double Twisted Pair RS485 - všechna zařízení jsou připojena na dva TP - jeden pár přenáší data z ústředny (Master) k ostatním modulům (Slave) - ústředna řídí přenos dat, druhý pár přenáší data z modulů (Slave) do ústředny.

 

Impedanční zakončení linky je obecně věc dosti problematická. Samozřejmě je správné na konce linky zapojit rezistor o shodné hodnotě s impedancí vedení a tím zabránit možným odrazům na vedení. Standardní zakončovací odpory mají hodnotu Rt = 120Ohm. Při přenosových rychlostech 9,6 - 19,2 kBd a případném větvení zakončení ztrácí smysl a jen snižuje úroveň signálu a tím i odolnost proti poruchám. Proto je vhodné použít zakončovací odpory u delších vedení nebo je možno použít větší zakončovací odpory až do 1000Ohm.

 

    Pokyny pro instalaci

Mechanické upevnění modulů

Jednotlivé moduly systému se upevňují na stěny objektu nejčastěji pomocí vrutů a hmoždinek. Umístění otvorů, jejich doporučená velikost, velikost hmoždinek a vrutů je uvedeno u každého modulu.

 

Ovládací panel je možno umístit i na stole za pomoci stojánku, který zajišťuje lepší čitelnost indikací a displeje i pohodlnější ovládání klávesnice.

Propojení jednotlivých modulů systému

Propojení jednotlivých modulů v systému se provádí kabelem doporučeným v popisu jednotlivých typů linek.

 

Pro připojení ústředny k elektrorozvodné síti se doporučuje kabel 3x1,5mm2.

 

Propojovací vedení mezi ústřednou a ostatními moduly systému je nutno uložit pod omítku nebo do elektroinstalačních trubek, příp. do lišt na stěnách. Přívodní vedení jsou do jednotlivých modulů přiváděny zadní stěnou, což předpokládá v případě použití lišt zadrážkování vedení pod modulem.

 

Při montáži je třeba maximálně prostorově oddělit propojovací vedení od síťových vodičů, nesmí být vedeny ve společných trubkách nebo lištách. U všech typů linek je vhodné počítat s rezervními vodiči v kabelu – zjednoduší se řešení případných potíží v rozsáhlých sestavách.

Funkční propojení modulů systému

Centrální bod systému tvoří ústředna, od ústředny vychází jednotlivé linky, které se mohou libovolně větvit, případně kabely pro připojení dalších spolupracujících zařízení.

 

Moduly na linkách se připojují paralelně.

 

Zdrojová část modulu MN1 je začleněna do napájecího rozvodu 230V/50Hz.

 

Rozsah rozvodů systému je dán rozsahem zabezpečovaného objektu. Délky linek a vlastnosti použitých propojovacích kabelů určují přenosovou rychlost na linkách. Ta se nastavuje při instalaci v ústředně programově.

Připojení čidel

Pro připojení čidel se doporučuje použít stíněné kabely.

Napájení systému

Napájení systému a zálohování z baterie zajišťuje ústředna systému. Jako záložní zdroj se připojuje a umísťuje v ústředně bezúdržbový olověný akumulátor 12V, 7,2 Ah - 40 Ah. U rozsáhlých sestav zabezpečovacího systému se připojuje vnější baterie (až 64Ah), která je umístěna v samostatné skříni B1. Při použití baterií s různou kapacitou je třeba přizpůsobit nabíjecí proud.

 

U rozsáhlých objektů je nutno použít přídavných napájecích zdrojů. Tyto zdroje jsou zálohované bateriemi 12V/12 Ah až 64 Ah.

 

Při montáži rozvodů a napájecí soustavy systému musí být respektován požadavek na povolený pokles napětí pro čidla na 10,0 V (podle specifikace výrobce) a pro ostatní moduly systému na 8V na napájecích vodičích kabelových rozvodů.

 

Stínění propojovacích kabelů se připojí pod šroubové svorky zemnicí lišty v ústředně i pod šroubové svorky v ostatních modulech.

Poznámky k instalaci

 • V rozsáhlých sestavách se doporučuje oddělit rozvod napájení modulů a rozvod napájení

 • Při problémech při uvádění do provozu všech typů linek je třeba zkontrolovat nastavení rozdílných adres všech modulů na lince.

 • Přívody od externí baterie musí být co nejkratší s potřebným průřezem. Pozor na nebezpečí zlovolné manipulace s těmito vodiči.

 • Není dovoleno připojovat a odpojovat  pod napětím zásuvné moduly v ústřednách.

 • Dodržujte jmenovité zatížení zdrojů.

 • Pro rozvody linek se doporučují kabely s rezervními vodiči a se zesíleným vodičem pro elektrickou zem, případně i kladný pól napájení.

 • Propojení mechanických zemí a použití stíněných kabelů se doporučuje dodržet v celém systému. Sníží se tak možné ovlivnění systému elektromagnetickým rušením nebo elektrostatickou elektřinou. Je to zvláště důležité při použití radiového přenosu na PCO apod.

Před uvedením do provozu

Zkontrolujte zda není zkrat stíněním kabelů s jinými vodiči, zvláště s + pólem napájecího zdroje. Pak hrozí například při připojení počítače (propojí ochrannou zem a elektrickou zem) poškození zásuvného modulu P232USB, nebo desky elektroniky ústředny.

 

Pozor při použití doplňkových elektrických ochran jiných výrobců – musí mít oddělenou ochrannou a elektrickou zem.

 

Po připojení síťového napětí zkontrolujte přítomnost napájecího napětí pro jednotlivé linky a odstraňte případné zkraty v instalaci.

 

Po montáži systému se doporučuje provádět kontrolu s odkrytovanými moduly a zajištěnými sabotážními kontakty.

 

Případné doplnění nebo výměna modulů připojených k lince je možné provádět i pod napětím, ústřednu je třeba převést do instalačního režimu.

 

V instalaci postupujte podle PROGRAMOVACÍHO MANUÁLU.

 

    Tabulka jiných obchodních označení a odvozených typů

MU3 MU3-1, MU3-2
MU4 MU4-1, MU4-2, MU4-3, MU4-4
MU4-N 3U MU4-N/3U
MU4R MU4-N/R
MU4-N/R 6U MU4-N/R/6U
DN-BUS linka DOMINOR
DN2 DN2/R, DN-2
DB2 DB-2
TB2 TB-2
P232 PUSB, P232USB, P232+USB
P NET PNET, P-Net
RH3 RH-3
RN4 RN4P, RN-4NO, RN-4P
RN8 RN8V, RN-8NO
IN8.2 IN-8.2
ME1 ME-1
ME2 ME-2
ME3 ME-3
MM1 MM1-1-NO, MM1-1NO, MM1-1NO/PO, MM1-1NO/V, MM1-1NO/ABS, MM1-1NO/D, MM1-1NO/K-D, MM1-1NO/RX-8,

MM1-8-NO, MM1-8NO, MM1-8NO/PO, MM1-8NO/V, MM1-8NO/ABS, MM1-8NO/D, MM1-8NO-K/D

MM2 MM2T, MM2V, MM2V/ABS, MM2/ABS, MM2/D, MM2-K/D, MM2V/R, MM2/R, MM2-E/D, MM2-EV/D, MM2-E/R, MM2-EV/R, MM2xx/D
MM2Term MM2Term/D, MM2-EV/D, MM2Term-1-NO, MM2Term-8-NO, MM2Term-1-NO/ABS, MM2Term-8-NO/ABS
MP1 MP1-1-1-NO, MP1-1-1-NO/SB3-2, MP1-1-1NO, MPD1-1-1NO/SB3-2, MPW1, MP1W
MP2 MP2-1-1-NO, MP2-1-1-NO/SB3-2, MP2-1-1NO, MPD2-1-1NO/SB3-2
MP4 MP4SB, MP4PROX, MP4-GW, MP4-AW, MP4-GW/SB, MP4-AW/SB, MP4-GW-PROX, MP4-AW/PROX
MP5 MP5-P-SB-x, MP5-P-PROX-x, MP5-M-SB, MP5-P-X-S1, MP5-P-X-S2
MR1 MR1/TM, MR1/SB3-2, MR1/SB3-2XN, MR1/SB3-2XN/D, MR1/PROX, MR1/Prox-Cr, MR1B/Prox,

MRW1/SB3-2, MRW1/TM, MRW1/Prox

MR2 MR2/SB5-500, MR2/SB5-2000, MR2/SB5-500/D, MR2/SB5-2000/D
MR3 MR3-A1, MR3-A8, MR3-A1/D, MR3/SB5-A8/D
MRK5 MRK5/V-Alert, MRK5/V-Alert/ABS, MRK5/V-Alert/D
MT1 MT1/N, MT1/P, MT1C/N, MT1C/P, MT1-N, MT1-N/D, MT1-P, MT1-P/D, MT1C-N/D, MT1C-P/D, MT11-NO, MT11, MT12, MT12R, MT13, MT1K1, MT1K2, MT1K3, MT1K4
Z3 Z1, Z2, Z3/20, Z30/40, Z3/MT-20, Z3/MT-40, Z3/M-20D
MO2 MO2O, MO2P, MO2I, MO2-OP, MO2-IZ, MO2-OPT
MN1 MN1K, MN1/6U, MN1Z, MN1Z/R, MN1-Z, MN1Z/6U, MN1Z/R
MK1 MK1M, MK1-CER, MK1-M
MX1S MX-1S, MX1S-RLMS
MH1 MH1-3, MH1R-3, MH1-7, MH1R-7
Ladon MM-Ladon
SetTermW SetTermW/U
SetTermWLite SetTermWLite/U
PanTermW PanTermW-NET-8, PanTermW-MPW1
TerminW TerminW/U
TerminWCS TerminWCS/NET-1

 

    Rejstřík pojmů

COM0 komunikační rozhraní procesoru ústředny typu RS232
COM1-8 komunikační rozhraní ústředen MU3 a MU4 osazené kartou P232
expanzní rozhraní (EXP) rozhraní ústředny pro připojení speciálních doplňků
komunikační kanál (UART) řídící kanál pro řízení komunikace
komunikační obvody obvody řídící komunikaci ústředny s okolím. Každý obvod obsahuje dva komunikační kanály (UART), které jsou vázány na konkrétní sloty ústředny a tvoří na nich komunikační rozhraní.
komunikační rozhraní rozhraní ústředny umožňující realizovat rozhraní RS232, RS485, DN-bus
linka DN-bus čtyřvodičová datová linka systému DOMINOR MILLENNIUM, na kterou se připojují linkové moduly, ovládací panely a další moduly
linkový modul modul určený k připojení jednotlivých vstupních smyček a výstupů k lince DN-bus
LPT1 standardní rozhraní (CENTRONICS) pro připojení tiskárny
montážní deska deska umístěná ve skříni ústředny MU4, slouží k mechanickému upevnění dalších doplňků
ovládací panel modul určený pro ovládání systému nebo podsystémů a pro indikaci stavu systému, připojuje se na linku DN-bus
paralelní rozhraní (rozhraní CENTRONICS), rozhraní určené především k připojení tiskárny, případně dalších zařízení s tímto rozhraním
podsystém samostatně ovládaná a indikovaná část systému (dříve zóna)
POWERPORT rozhraní pro připojení ústřednového zdroje
přístupové heslo číselná kombinace zadávaná klávesnicí ovládacího panelu, případně obsah přístupové karty. Heslo opravňuje uživatele k provedení některých činností v systému.
rozhraní RS232 komunikační rozhraní (COM) pro připojení modemu, počítače PC a dalších zařízení s tímto rozhraním. K jednomu rozhraní lze připojit pouze jedno zařízení.
rozhraní RS485 komunikační rozhraní pro připojení až 32 zařízení vybavených tímto rozhraním
rozhraní Ethernet komunikační rozhraní používající TCP/IP protokol pro přenos po síti
slot pozice pro zasunutí zásuvné karty v ústředně. V ústředně MU4 je 8 slotů, v ústředně MU3 jsou 4 sloty. Každý slot umožňuje připojení zásuvné karty na statické rozhraní a připojení karty na komunikační rozhraní.
smyčka jednoduše nebo dvojitě rezistorem zakončený pár vodičů, sloužící pro připojení čidel a tamperů čidel na vstupy systému
smyčka rozvážená smyčka, která není v klidovém stavu - čidlo nebo jeho tamper signalizuje poplach, nebo je smyčka rozpojena či zkratována
smyčka vyvážená smyčka, která je v klidovém stavu - připojené čidlo nesignalizuje poplach
statické rozhraní rozhraní ústředny umožňující realizovat vstupy čidel připojených přímo k ústředně a dvoustavové výstupy různých typů
tamper ochranný kontakt, který hlídá vnitřní prostory ústředny a všech dalších vnějších modulů systému
uživatel osoba, která je oprávněná ovládat funkce systému, zpravidla po zadání přístupového hesla
zásuvná karta destička elektroniky, kterou lze zasunout do slotu ústředny a která realizuje konkrétní komunikační nebo statické rozhraní

 

    Drivery

        CDM 2.08.28 WHQL Certified - drivery pro převodníky USB/COM osazené čipy FTDI. Bližší informace o instalaci u výrobce zde.

 

    Registrace produktů

 

 

Produkt:

 

Verze:
Datum zakoupení:
Sériové číslo:
 

Firma:

 

Kontaktní osoba:
E-mail:
 

Ulice:

 

Místo:
PSČ:
Telefon:
Fax:
WWW stránky:
 

Zasílat informace o novinkách

 

 

Chcete nám něco sdělit?