APLIKACE

    Aplikace

 

SetTermW - konfigurační program systémů DOMINUS-MILLENNIUM
SetTermWLite - provozní program systémů DOMINUS-MILLENNIUM
TerminWCS - monitorovací program: serverová část
TerminWCS - monitorovací program: klientská část
PanTermW - program pro centralizované monitorování a ovládání
TerminW - monitorovací program
SetDomW - konfigurační program systémů DOMINUS

 

 

SetTermW - konfiigurační program systémů DOMINUS-MILLENNIUM

  Aplikace je určena organizacím provádějícím instalaci a nasazení systémů řady Dominus-Millennium. Vzhledem k tomu, že tyto systémy umožňují nastavení širokého spektra parametrů, je zadávání prostřednictvím klávesnice ovládacího panelu časově náročná záležitost. Proto vznikla aplikace SetTermW, která umožňuje zkrátit přípravu zařízení k provozu na co nejkratší dobu.

 

 

vizualizace

konfigurování systému

historie

filtrování historie

virtuální ovládací panel

správa souborů

Aplikace umožňuje:
 • přehledně nastavit všechny konfigurační parametry instalace
 • vizualizovat konfiguraci názorné, graficky přijatelné formě
 • ke každé instalaci, historii i obrazu paměti definovat a udržovat popisné údaje
 • ke každé instalaci, historii i obrazu paměti uchovávat deník činností, které byly s instalací prováděny; tento deník lze kdykoliv prohlížet
 • přijmout/odeslat konfigurační parametry z/do ústředny
 • přečíst/zapsat kompletní obsah paměti RAM ústředny
 • přečíst kompletní historii systému
 • komunikovat pomocí sériové linky, telefonní nebo počítačové sítě
 • definovat předvolby komunikačních parametrů
 • provádět vzdálenou správu systému pomocí modemu nebo internetu
 • bezpečně komunikovat pomocí šifry
 • archivovat konfigurační parametry, obsah paměti nebo data historie v otevřené nebo šifrované formě
 • při odesílání kontrolovat, zda odesílaná data patří připojené ústředně
 • správu všech datových souborů pomocí datového správce
 • provádět selektivní výstup instalace na tiskárnu
 • vypsat konfigurační parametry do souboru v textovém (.txt), databázovém (.csv) nebo univerzálním (.ini) tvaru
 • exportovat data pro systémy Latis a Contact ID
 • přečíst, smazat a naprogramovat obsah pamětí Flash a RTC
 • provést revizi reálných vstupů systému
 • zjistit a nastavit aktuální čas a datum ústředny
 • zjistit verzi programového vybavení ústředny
 • obousměrně synchronizovat časy a data ústředny a počítače
 • každé osobě pověřené obsluhou definovat přístupové jméno, heslo a činnosti, které může provádět
 • automaticky zjišťovat existenci nové verze aplikace
 • aktualizovat aplikaci z internetu
 • kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu
 • aplikace obsahuje modul programového ovládacího panelu, který umožní monitorovat a ovládat systém přímo z prostředí aplikace
 • aplikace obsahuje modul prohlížeče historie, který umožní pracovat s daty historie.

 

 

SetTermWLite - konfiigurační program systémů DOMINUS-MILLENNIUM

  Aplikace je určena koncovým uživatelům systémů řady Dominus-Millennium. Vychází z aplikace SetTermW, ale na rozdíl od ní, umožňuje s ústřednou komunikovat pouze v provozním režimu a neumožňuje systém programovat.

 

 

předvolby

historie

historie spojení

virtuální ovládací panel

definice předvoleb

správa souborů

Aplikace umožňuje:
 • komunikovat s ústřednou pomocí sériové linky, telefonní nebo počítačové sítě
 • provádět vzdálenou správu systému pomocí modemu nebo internetu
 • bezpečně komunikovat pomocí šifry
 • definovat komunikační předvolby pro jednotlivé objekty
 • ke každé předvolbě uchovávat deník aktivit, ve kterých byla předvolba použita; tento deník lze kdykoliv prohlížet
 • pomocí programového ovládacího panelu monitorovat a ovládat systém přímo z prostředí aplikace
 • spravovat všechny datové soubory pomocí datového správce
 • každé osobě pověřené obsluhou definovat přístupové jméno, heslo a oprávnění
 • zjistit verzi programového vybavení ústředny
 • přečíst kompletní historii systému
 • archivovat data historie v šifrované anebo nešifrované formě
 • prohlížet data historie událostí
 • uživatelem definovat filtry, které z historie vyberou pouze požadované události anebo je zvýrazní zvolenou barvou
 • definované filtry archivovat na disku a kdykoliv je použít
 • události historie řadit sestupně i vzestupně (v souladu s národní abecedou) podle zvoleného kriteria
 • exportovat celou nebo filtrovanou historii událostí do textového (.txt) nebo databázového (.csv) souboru
 • provádět selektivní výstup událostí historie na tiskárnu
 • ke každé historii definovat a udržovat popisné údaje
 • ke každé historii uchovávat deník aktivit, které byly nad historií prováděny; tento deník lze kdykoliv prohlížet
 • automaticky zjišťovat existenci nové verze aplikace
 • aktualizovat aplikaci z internetu
 • kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu.

 

 

TerminWCS - serverová část

 

Aplikace slouží k prohlížení a příjmu historie událostí systému Dominus-Millennium, ale není uzavřená pouze pro tento systém. Události jsou přijímány v reálném čase a následně, v závislosti na uživatelském nastavení, zobrazeny a tištěny.

 

Aplikace je postavena nad databázemi FireBird a sestává ze dvou částí: serveru a klienta.

 

Serverová část umožňuje definovat a spravovat neomezené množství serverů. Každý server je ve formě služby (service) a zajišťuje fyzické spojení s jedním objektem. Server jednotlivé události přijímá z objektu (ústředny) a následně je ukládá do databáze. Kromě příjmu událostí server rovněž monitoruje případné výpadky spojení s objektem.

 

Maximální počet současně spuštěných serverů je dán zakoupenou licencí.

 

Správu všech serverů centráůlně zajišťuje nadřízená aplikace.

 

 

řízení serverů

parametry serverů

zálohování satabází

Serverová část umožňuje:
 • definovat a spravovat jednotlivé servery
 • řídit a indikovat okamžitý stav každého serveru
 • vybírat databázi pro ukládání přijatých událostí
 • každé osobě pověřené obsluhou definovat přístupové jméno, heslo a oprávnění
 • nastavovat parametry připojení připojeného objektu
 • definovat popis a číslo připojeného objektu
 • obsluhovat logovací soubor serveru
 • nastavovat reakce na jednotlivé třídy událostí
 • pracovat se zálohami databáze
 • automaticky zjišťovat existenci nové verze
 • aktualizovat aplikaci z internetu
 • kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu.

Jednotlivé servery zajišťují:

 • průběžný příjem jednotlivých událostí v reálném čase
 • uložení události do databáze
 • průběžnou kontrolu spojení s připojeným objektem zápis činnosti do logovacího souboru.

 

 

TerminWCS - klientská část

 

Aplikace slouží k prohlížení a příjmu historie událostí systému Dominus-Millennium, ale není uzavřená pouze pro tento systém. Události jsou přijímány v reálném čase a následně, v závislosti na uživatelském nastavení, zobrazeny a tištěny.

 

Aplikace je postavena nad databázemi FireBird a sestává ze dvou částí: serveru a klienta.

 

Klientská část zajišťuje prezentaci přijatých událostí. Připojuje se k databázi a tyto události zobrazuje, filtruje, ukládá na disk, případně tiskne. Klientů může být k databázi současně připojeno více a každý klient se chová nezávisle na ostatních.

 

 

historie

filtrování historie

definice předvoleb

Klientská čast umožňuje:
 • pracovat s událostmi historie
 • předdefinovat databáze, jako zdroje on-line historií
 • u on-line historií sledovat stav všech serverů a připojených objektů přispívajících do dané historie
 • pracovat s dříve uloženými historiemi
 • archivovat historie v databázové, textové či zašifrované formě
 • definovat filtry, které z historie vyberou pouze požadované události anebo je zvýrazní zvolenou barvou
 • archivovat definované filtry a kdykoliv je opět použít
 • události historie řadit sestupně i vzestupně (v souladu s národní abecedou) podle zvoleného kriteria
 • celou nebo filtrovanou historii vytisknout na tiskárně
 • exportovat celou nebo filtrovanou historii do textového (.txt) anebo databázového (.csv) souboru
 • každé osobě pověřené obsluhou definovat přístupové jméno, heslo a oprávnění
 • ke každé historii definovat popisné údaje
 • ke každé historii uchovávat deník operací, které byly nad historií prováděny; tento deník lze kdykoliv prohlížet
 • automaticky zjišťovat existenci nové verze
 • aktualizovat aplikaci z internetu kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu.

 

 

PanTermW - program pro centralizované monitorování a ovládání systému

  Aplikace je určena těm zákazníkům používajícím systém Dominus-Millennium, kteří vyžadují monitorování a ovládání systému nejen decentralizovaně, prostřednictvím ovládacích panelů, ale také centralizovaně, např. z jednoho řídícího počítače. Aplikace umožňuje na displeji počítače simulovat jeden až osm ovládacích panelů systému Dominus-Millennium, které mohou zobrazovat stav až osmi nezávislých systémů. Každý simulovaný ovládací panel umožňuje uživateli ovládat systém stejným způsobem, jako z běžného ovládacího panelu. Ovládání je možné v libovolném okamžiku a to v provozním i instalačním režimu. U každého panelu lze definovat vlastní tvar, barvy i popis.

 

Řešení umožňuje uživateli systém ovládat také na velké vzdálenosti prostřednictvím síťového připojení a internetu.

 

Obsluha je intuitivní a jednoduchá a v průběhu činnosti lze kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu.

 

 

PanTermW

Aplikace umožňuje připojit monitorovaný systém třemi možnými způsoby:
 • Pomocí linky DN-bus a modulu MP1W,  což je modul postavený na bázi ovládacího panelu MP1.
 • Připojením na libovolný sériový port ústředny s nastaveným protokolem PanTerm3.
 • Síťovým připojením pomocí zásuvné karty P-NET s nastaveným protokolem PanTerm3. Tento typ připojení umožňuje šifrovaný přenos dat.

 

 

TerminW - monitorovací program

  Aplikace je určena těm uživatelům, kteří potřebují průběžně sledovat provoz systému Dominus-Millennium. Aplikace průběžně přijímá historii z ústředny a jednotlivé položky zobrazuje, případně ukládá na disk nebo tiskne. Aplikace umožňuje pracovat i se starší řadou ústředen Dominus.

 

 

TerminW

Aplikace umožňuje:
 • jednorázově přečíst historii událostí z ústředny po sériové lince (režim off-line)
 • průběžně přijímat z ústředny jednotlivé události v reálném čase (režim on-line) a tyto současně tisknout
 • prohlížet přijatou nebo archivovanou historii událostí
 • archivovat přijatou historii událostí na disku nebo na tiskárně
 • exportovat celou nebo filtrovanou historii událostí do textového souboru
 • současně otevřít několik oken s různými historiemi
 • v režimu on-line zobrazovat stavy zón ústředny (pouze systém Dominus)
 • každé osobě pověřené obsluhou definovat přistupové jméno, heslo a činnosti, které může provádět
 • kdykoliv změnit obsluhu
 • definovat akce, které se provedou při on-line příjmu nové události (aktivace aplikace, zvukový signál)
 • kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu.

 

 

SetDomW - konfigurační program systémů DOMINUS

  Aplikace je určena organizacím provádějícím instalaci a nasazení zařízení Dominus. Vzhledem k tomu, že zařízení Dominus je určeno pro střední a rozsáhlejší objekty, je zadávání všech parametrů přes klávesnici ovládacího panelu zařízení časově náročná záležitost. Proto vznikla tato aplikace, která umožňuje zkrátit přípravu zařízení k provozu na co nejkratší dobu.  

SetDomW

Aplikace umožňuje:
 • přehledně nastavit všechny konfigurační parametry instalace
 • ke každé instalaci definovat a udržovat popisné údaje
 • přijmout/odeslat konfigurační parametry z/do ústředny po sériové lince
 • přečíst/odeslat po sériové lince kompletní obsah paměti RAM ústředny
 • archivovat konfigurační parametry nebo obsah paměti na disku
 • provádět selektivní výstup instalace na tiskárnu
 • vypsat konfigurační parametry do souboru v textovém tvaru
 • každé obsluhující osobě definovat přístupové jméno, heslo a činnosti, které může provádět
 • kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu.